gototopgototop

Следниве неколку флаери ја отсликуваат мултинационалноста на проектот за Инклузивност и креативност: 

 

With the support from the FOOM, from February until May this year, in the premises of the high school “Naum Naumovski - Borche”, the project “Inclusion+creativity = bigger interest for enrolment in the high school” will be realized/executed. The project is conceptually designed by the team from the NGO MAk Lider, that function actively for 5 years on the territory of the municipality of Krуshevo, which is ideal example for multiethnical and multicultural cohabitation.

 

From nearly 10.000 citizens, 20 % areethnic Albanians, 11 % are Vlachs, but in the high school the situation is different. From around 200 highschool students only 1 is Albanian and 1 is Romani. Therefore the key goal of this project is to promote inlucusive mentorship programs that will secure safe condition for the inclusion of the primaryschool students from Albanian ethnical community in the high school in Krushevo. With this project are predicted few workshops, creative ad mentorship modules and program for visiting of the following settlements : Aldanci, Norovo, Presil, Jakrenovo, Sazhdevo, Borino, BElushino, in order to increase the interest for enrolment in the high school. This program will be executed by the team under the guidance of Lefkija Gazhoska as the coordinator of the project. The Team is composed of: professors from the high school, employees in the Center for social care,employees in the Police department of Municipality Krusevo, employees in the Primary school “Nikola Karev”, employees In the Daycare center for children with special needs, Council of the Municipality of Krushevo.With this flyer we invite you to participate in the event “Days of inclusive education”, which will be held in ________, date ________, hour ________, location ______


 

Me mbështetje të FISHH , prej muajit shkurt deri në muajin maj në SHMK “Naum Naumovski – Borçe” Krushevë do të realizohet proekti Inkluzivitet + kreativitet = interesim i shtuar për regjistrim në arsimin e mesëm. Projekti është i konceptuar në mënyrë ideore prej ekipit të OQ Mak Lider i cili tashmë 5 vite është aktiv në territorin e komunës së Krushevës, i cili është shembull ideal për jetesë të përbashkët multietnike dhe multikulturore.

Prej rreth 10,000 banorëve, 20% janë shqiptarë, kurse 11 % janë vllehë. Por në SHMK “Naum Naumovski – Borçe” Krushevë situata është shumë më ndryshe. Prej rreth 200 nxënësve të shkollës së mesme vetëm 1 është shqiptar dhe 1 rom. Për këtë shkak qëllimi kyç i këtij projekti është të promovohen programe inkluzive mentorimi dhe të sigurohen kushte të sigurta për kyçje të filloristëve nga bashkësia etnike shqiptare në shkollën e mesme në Krushevë. Me projektin janë paraparë disa punëtori, module kreative dhe mentorime dhe program për vizita të këtyre vendbanimeve Alldançe, Norovë, Presill, Jakrenovë, Sazhdevë, Borinë, Bellushinë për shkak të rritjes së interesimit për regjistrim në SHMK “Naum Naumovski – Borçe” Krushevë. Këtë program do ta realizoj ekipi nën udhëheqje të Lefkija Gazhoski si koordinator i projektit, ekipin e përbëjnë profesorë nga SHMK “Naum Naumovski – Borçe” Krushevë, të punësuarit në QPS, DPB SP Krushevë, SHFK “Nikolla Karev” Krushevë, të punësuarit në Qendrën ditore për fëmijë me nevoja të veçanta, Këshilli i komunës së Krushevës.

Me këtë flaer ju ftojmë në manifestimin Ditë të arsimit inkluziv i cili do të mbahet në _______________data_____________ora_________vendi_________________.


 

Со поддршка на ФИОМ, од февруари до мај годинава во СОУ „Наум Наумовски - Борче’’ Крушево ќе се реализира проектот Инклузивност + креативност = зголемен интерес за упис во среднообразование. Проектот е идејно осмислен од тимот на ГО Мак Лидер кој веќе 5 години активно на територијата на општина Крушево, која е идеален пример за заедничко мултиетничко и мултикултурно живеење.

 

Од близу 10.000 жители 20% се етнички албанци, а 11% власи. Но во СОУ „Наум Наумовски - Борче’’ Крушево ситуацијата е многу поинаква. Од скоро 200 средношколци само 1 е Албанец и 1 Ром. Затоа клучна цел на овој проект е да се промовираат инклузивни менторски програми и да се обезбедат безбедни услови за вклучување на основците од албанска етничка заедница во средното училиште во Крушево. Со проектот се предвидени неколку работилници, креативни и менторски модули и програма за посета на следните населени места Алданци, Норово, Пресил, Јакреново, Саждево, Борино, Белушино заради зголемување на интересот за упис во СОУ „Наум Наумовски - Борче’’ Крушево. Оваа програма ќе ја реализира тим под водство на Лефкија Гажоска како координатор на проектот, Тимот го сочинуваат професори од СОУ „Наум Наумовски - Борче’’ Крушево, вработени во ЦСГ, ОВР ПС Крушево, ООУ „Никола Карев’’ Крушево, вработени во Дневен центар за деца со посебни потреби, Совет на општина Крушево. 

Со овој флаер Ве покануваме на настанот Денови на инклузивно образование кој ќе се одржи во ----------------------- дата --------------------------час-------------------локација. 

Cu asistentsie al FIOM, di meslushcurtupãnãmeslumaiuaistu an tu sculia di mese SOU “NaumNaumovschi - Borce” di Crushuvavа s-realizareproectulIncluzivnost+creatsie = mare interes ti scriiareficiortusculia di mese. 

Aistuproectiasteminduit di echipã GO Mac Lidercai 5 anjiasteexemplutidiadunã multiethnic shi multi tsivilisa tã bãnare. 

Di aproapea 10.000 bãnãtor 20% sãntuArbines, a 11 % sãntuArmãnj. Tusculia di meseSOU “NaumNaumovschi - Borce” situatsieiastealtãturlie. Di niheam 200 sculartusculia di mesesade 1 iasteArbinesshi 1 Rom. 

Tiatseintentsiegeneral pi aistuproectiaste tutã ta sã spune incluzivne mentor schi programã shi ta sã osigurã bunã conditsionã ti s-adaptare ti scularlji di sculie tu Crushuva. Cu proectul sãntu minduite lucrare, creative shi mentor modul shi programa ti vizitã la hoarle Aldantsi, Norova, Presil, Iacrenovo, Sazdevo, Borino, Belushino ti mamare interes ta zinã ta sãscrie tu sculia di mese Krushuva. 

Aistã programã va surealizãechipã sum conducãtor Lefchia Cazosca ca coordinator di proectu. Echi paiasteadratã cu professor di sculia du mese SOU “NaumNaumovschi - Borce” di Crushuva, ominj cai lucreadzãtu TSSG, OVR PS Crushuva, OOU”Nicola Karev” Crushuva, ominj cai lucreadzã tu casa iu li ducficiorlji cai au cãfta reagiutor di altsã ominj, Consilium di Comuna Crushuva. 

Cu aistã carte vãcljimãmpi tihisir Dzãleti incluzivã educatsie cai va sã s-tsãnãtu ___________data______________chiro__________________locatsie____________________.

banersoknigi

Точно време

Огласна табла

krusevo

Пребарување

РАСПОРЕД НА НАСТАВА


logoMON

АНКЕТА

Дали ви се допаѓа новиот дизајн на сајтот
 

Моментални Посетители

Има 9 гости присутни