Апсорбирај знаење, инспирирај генерации!

Овој наставен план важи од учебната 2014/2015 за реформирано тригодишно стручно образование 

 

Образовен профил: Келнер

  

 

Ред. број

 

Програмска област и наставни предмети

Година и фонд на часови

I

II

III

Заст. во %

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I - III

 

1.

 

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

до 40%

1.1.

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите

заедници: албански јазик и

литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

3

108

3

108

3

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1413+105 (1623+105)

(1.1.)

Македонски јазик и литература за

учениците од другите заедници

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(66)

1.2.

Англиски јазик

2

72

2

72

2

66

1.3.

Историја

2

72

2

72

-

-

1.4.

Информатика

2

72

-

-

-

-

1.5.

Математика

3

108

2

72

2

66

1.6.

Географија

-

-

2

72

-

-

1.7.

Биологија

2

72

-

-

-

-

1.8.

Ликовна уметност

2

72

-

-

-

-

1.9.

Спорт и спортски активности2

2+1

72+36

2+1

72+36

2+1

66+33

 

Вкупно часови за општо

образование

18 (20)

648+36 (720+36)

13 (15)

468+36 (540+36)

9 (11)

297+33 (363+33)

2.

СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

до 20%

2.1.

Основи на угостителското и туристичкото работење

2

72

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

768

2.2.

Хигиена и екологија

2

72

-

-

-

-

2.3.

Втор странски јазик

2

72

2

72

2

66

2.4.

Угостителско послужување

2

72

2

72

2

66

2.5.

Храна и пијалоци

-

-

2

72

-

-

2.6.

Психологија и комуникација

-

-

-

-

2

66

2.7.

Основи на послужувањето

-

-

-

-

2

66

 

Вкупно часови за стручно-

теоретско образование

8

288

6

216

8

264

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

до 40%

3.1.

Практична настава

8

288

14

504

14

462

 

 

 

1254

3.2.

Феријална практика

-

20 дена

-

20 дена

-

-

 

Вкупно часови за практична обука

8

288

14

504

14

462

Вкупно часови (1+2+3)

34 (36)

1224+36 (1296+36)

33 (35)

1188+36 (1260+36)

31 (33)

1023+33 (1089+33)

3435+105

100%

 

Едниот час од Спорт и спортски активности (од прва до трета година) се реализира во рамките на училишните спортски тимови и не влегува во неделниот распоред на часови.

По завршување на средното стручно образование за образовниот профил келнер, ученикот ќе биде оспособен за извршување на следните работни задачи: - врши подготвителни работи во офисот и салата за послужување и применува кодекс на облекување;

- пречекува и прима гости;

- прима порачки и послужува гости со примена на угостителските техники на полужување;

- приготвува и послужува отворени, флаширани и мешани пијалаци и напитоци;

- работи во точилница;

- пресметува услуги;

- испраќа гости;

- работи во согласност со нормативите и гарантира за квалитетот на работата и на услугите;

- извршува работи во согласност со прописите за заштита на работна средина и околина.

 

Основните подрачја за работа на образовниот профил  келнер  се во просториите за послужување во угостителско-туристичките компании:

- подготвителни работи во офисот и салата за послужување;

- пречекува и прима гости во угостителскиот објект;

- прима порачки, послужува гости со јадења и пијалаци и наплатува;

- во точилница приготвува и послужува отворени, флаширани и мешани пијалаци и напитоци.


 Овој наставен план важи од учебната 2014/2015 за реформирано тригодишно стручно образование

Образовен профил: Готвач

 

  

 

Ред. број

 

Програмска област и наставни предмети

Година и фонд на часови

I

II

III

Заст. во %

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I - III

 

1.

 

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

до 40%

1.1.

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите

заедници: албански јазик и

литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

3

108

3

108

3

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1413+105 (1623+105)

(1.1.)

Македонски јазик и литература за

учениците од другите заедници

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(66)

1.2.

Англиски јазик

2

72

2

72

2

66

1.3.

Историја

2

72

2

72

-

-

1.4.

Информатика

2

72

-

-

-

-

1.5.

Математика

3

108

2

72

2

66

1.6.

Географија

-

-

2

72

-

-

1.7.

Биологија

2

72

-

-

-

-

1.8.

Ликовна уметност

2

72

-

-

-

-

1.9.

Спорт и спортски активности2

2+1

72+36

2+1

72+36

2+1

66+33

 

Вкупно часови за општо

образование

18 (20)

648+36 (720+36)

13 (15)

468+36 (540+36)

9 (11)

297+33 (363+33)

2.

СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

до 20%

2.1.

Основи на угостителското и туристичкото работење

2

72

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

732

2.2.

Хигиена и екологија

2

72

-

-

-

-

2.3.

Готварство

3

108

3

108

2

66

2.4.

Храна и пијалоци

-

-

3

108

-

-

2.5.

Психологија и комуникација

-

-

-

-

2

66

2.6.

Декорација во готварството

-

-

-

-

2

66

2.7.

Основи на послужувањето

-

-

-

-

2

66

 

Вкупно часови за стручно-

теоретско образование

7

252

6

216

8

264

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

до 40%

3.1.

Практична настава

8

288

14

504

14

462

 

 

 

1254

3.2.

Феријална практика

-

20 дена

-

20 дена

-

-

 

Вкупно часови за практична

обука

8

288

14

504

14

462

Вкупно часови (1+2+3)

33 (35)

1188+36 (1260+36)

33 (35)

1188+36 (1260+36)

31 (33)

1023+33 (1089+33)

3399+105

100%

2 Едниот час од Спорт и спортски активности (од прва до трета година) се реализира во рамките на училишните спортски тимови и не влегува во неделниот распоред на часови.

 

По завршување на средното стручно образование за образовниот профил готвач, ученикот ќе биде оспособен за извршување на следните работни задачи:

- ја планира и ја подготвува сопствената работа;

- користи стандардни оперативни постапки по ХАССП;

- составува листа на јадења и менија за редовни и вонредни оброци;

- приготвува прехранбени продукти за финализирање на различни видови готварски производи: ладни и топли предјадења, супи, чорби и потажи, основни сосови и фондови, јадења од месо, риби и ракови и морски плодови, прилози, вегетаријански јадења, салати, слаткарски производи, национални јадења, правилна храна;

- сервира, декорира и испорачува јадења во соодветни садови;

- води и ажурира евиденција за работата во кујната;

- работи во согласност со нормативите и гарантира за квалитетот на работата и услугите.

 

Основните подрачја за работа на образовниот профил  готвач  се во кујните и во просториите за подготвување храна во угостителско-туристичките компании:

- подготвителни работи во кујната;

- приготвува јадења по листата на јадења и мени-карта;

- води административна документација во кујната;


Овој наставен план важи од учебната 2014/2015 за реформирано тригодишно стручно образование

Образовен профил: Слаткар

 

 

 

Ред. број

 

Програмска област и наставни предмети

Година и фонд на часови

I

II

III

Заст. во %

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I - III

 

1.

 

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

до 40%

1.1.

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите

заедници: албански јазик и

литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

3

108

3

108

3

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1413+105 (1623+105)

(1.1.)

Македонски јазик и литература за

учениците од другите заедници

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(66)

1.2.

Англиски јазик

2

72

2

72

2

66

1.3.

Историја

2

72

2

72

-

-

1.4.

Информатика

2

72

-

-

-

-

1.5.

Математика

3

108

2

72

2

66

1.6.

Географија

-

-

2

72

-

-

1.7.

Биологија

2

72

-

-

-

-

1.8.

Ликовна уметност

2

72

-

-

-

-

1.9.

Спорт и спортски активности2

2+1

72+36

2+1

72+36

2+1

66+33

 

Вкупно часови за општо

образование

18 (20)

648+36 (720+36)

13 (15)

468+36 (540+36)

9 (11)

297+33 (363+33)

2.

СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

до 20%

2.1.

Основи на угостителското и туристичкото работење

2

72

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

732

2.2.

Хигиена и екологија

2

72

-

-

-

-

2.3.

Слаткарство

3

108

3

108

2

66

2.4.

Храна и пијалоци

-

-

3

108

-

-

2.5.

Психологија и комуникација

-

-

-

-

2

66

2.6.

Декорација во слаткарството

-

-

-

-

2

66

2.7.

Основи на послужувањето

-

-

-

-

2

66

 

Вкупно часови за стручно-

теоретско образование

7

252

6

216

8

264

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

до 40%

3.1.

Практична настава

8

288

14

504

14

462

 

 

 

1254

3.2.

Феријална практика

-

20 дена

-

20 дена

-

-

 

Вкупно часови за практична

обука

8

288

14

504

14

462

Вкупно часови (1+2+3)

33 (35)

1188+36 (1260+36)

33 (35)

1188+36 (1260+36)

31 (33)

1023+33 (1089+33)

3399+105

100%

 

Едниот час од Спорт и спортски активности (од прва до трета година) се реализира во рамките на училишните спортски тимови и не влегува во неделниот распоред на часови.

 

По завршување на средното стручно образование за образовниот профил слаткар, ученикот ќе биде оспособен за извршување на следните работни задачи:

- ја подготвува и ја организира сопствената работа;

- приготвува различни видови теста и маси (потквасено тесто, лиснато тесто, потквасено - лиснато тесто, сукано тесто, деликатно тесто, мрсно тесто, медено тесто, варено – парено тесто, макронски маси, бисквитни маси, пенасти);

- пече колачи и пецива од различни видови теста и маси (фини пекарски пецива, штрудла, колачи; ролати, производи со полења; пржени пецива; кекси, чајни пецива, медењаци; крекери и солени пецива; парено тесто, суфлеа; полупроизводи од различни теста);

- приготвува полнила и филови (кремови, намази, облоги, маси од јаткасто овошје, мармалади, желе-пудинзи, џемови, желеа, пудинзи);

- приготвува преливи (глазури) и премази;

- произведува свежо полнети пецива (торти, колачи, ролати, десерти, мињони);

- произведува декоративни елементи од посебни маси (марципан, перципан, нугат, тецино и гријаж);

- приготвува десерти во порции: мусови, панакоти, кремови моделирани во модли, слатки приготвени за топло-ладно бифеа;

- приготвува национални десерти;

- моделира и изработува производи од шеќер (шеќерна артистика);

- произведува чоколадни производи: пралини, чоколадни орнаменти, калапени (модли) производи;

- произведува различни видови сладолед и производи од сладолед;

- пакува и чува производи.

 

Основните подрачја за работа на образовниот профил  слаткар  се во слаткарниците во угостителско-туристичките компании:

- подготвителни работи во слаткарницата;

- приготвува десерти, пецива и сладоледи;

- води административна документација во слаткарницата.

Линкови

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates