Апсорбирај знаење, инспирирај генерации!

Образовен профил: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 

 

Ред.

број

 

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I - IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички предмети

14

504

12

432

10

360

12

396

1. (1)

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и

литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

 

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

 

(66)

1.2.

Прв странски јазик

3

108

3

108

3

108

3

99

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на

струката

5

180

5

180

-

-

-

-

1.11.

Математика

3

108

3

108

-

-

-

-

1.12.

Втор странски јазик

2

72

2

72

-

-

-

-

Вкупно часови за општо

образование (а+б)

19

(21)

684

(756)

17

(19)

612

(684)

10

(12)

360

(432)

12

(14)

396

(462)

2052

48%

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички предмети за

Струката

10

360

-

-

-

-

2

66

2.1.

Основи на угостителството и

Туризмот

4

144

-

-

-

-

-

-

2.2.

Туристичка географија

2

72

-

-

-

-

-

-

2.3.

Психологија

-

-

-

-

-

-

2

66

2.4.

Хигиена

2

72

-

-

-

-

-

-

2.5.

Култура на однесување

2

72

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети

карактеристични за образовниот профил

 

-

 

-

 

8

 

288

 

12

 

432

 

8

 

264

2.6.

Агенциско работење

-

-

2

72

4

144

4

132

2.7.

Хотелско работење

-

-

2

72

4

144

4

132

2.8.

Економија на туризамот

-

-

2

72

-

-

-

-

2.9.

Маркетинг

-

-

-

-

2

72

-

-

2.10.

Културно историско

наследство

 

-

-

2

72

2

72

-

-

Вкупно часови за стручно

образование (а+б)

 

10

360

8

288

12

432

10

330

1410

34%

 

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

3.1.

Практична настава

-

-

3

108

5

180

5

165

 

3.2.

Феријална практика

20

дена

-

20

дена

-

20

дена

-

-

-

Вкупно часови за практична обука

-

-

3

108

5

180

5

165

453

11%

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА

 

4.1.

Агенциско работење

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Втор странски јазик

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Хотелско работење

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

 

Вкупно часови изборна настава

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4

 

144

 

4

 

132

276

7%

ВКУПНО ЧАСОВИ

(1+2+3+4)

 

29

 

1044

 

28

 

1008

 

31

 

1116

 

31

 

1023

4191

100 %

5.

Факултативна настава

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

до

66

 

6.

Слободни часови на

Училиштето

 

-

до

72

 

-

до

72

 

-

до

72

 

-

до

66

По завршување на средното стручно образование за образовниот профил хотелско-туристички техничар, ученикот ќе биде оспособен за извршување на следните работни задачи:

 

-          евидентирање резервации;

-          прием на гости;

-          изнајмување соби на гости со и без резервации;

-          евиденција на пристигнување на гостите;

-          ракување со клучеви и картици на соби и придружни објекти на хотелот;

-          пружање разни информации на гостите (за културни услуги, за градот, за културно - историски споменици, културно - историско минато и др.);

-          издавање хотелска сметка;

-          водење хотелски дневник, дневник на кампови и населби;

-          откупување на средства за плаќање и наплата на сметки;

-          пресметка на наплатени услуги;

-          примање на влезна финансиска документација;

-          соработка со туристички агенции;

-          работење со инструменти за наплата (кредитна картица, туристички чек, ваучер, акцептен налог);

-          водење книги;

-          водење пријави за домашни и странски гости;

-          соработка со други работни одделенија во хотелот (кујна, ресторан, служба на катови, портирница);

-          пишување понуди за земјата и странство;

-          продажба на готови аранжмани;

-          продажба на аранжмани по порачка,

-          конципирање на програми за излети;

-          собирање туристички податоци и обработка на позиции;

-          оперативно водење на документација на услуги и давање непосредни услуги;

-          изработка на калкулации;

-          обезбедување превозни средства и придружник за извршување на трансфери и излети;

-          продажба на меѓународни и домашни капацитети за сместување, превоз и резервација на места;

-          подготвување и изработка на дневни и месечни писмени и усни извештаи за продадени услуги;

-          евидентирање на заклучени договори;

-          пресметување и наплата на услугите;

-          изнајмување на возила (рент-а-кар);

-          услуги како водич на групи или поединци;

-          контактирање со странски претставништва за добивање разни информации;

-          посредување и пополнување формулари за добивање на сите видови визи (туристичка, транзитна, иселеничка);

-          анализа на обем и структура на корисници на услуги по различни дестинации, периоди и времетраење;

-          презентација на аранжмани;

-          анкетирање на патниците по завршените аранжмани и средување на податоците;

 

-          учество при организација и реализација на естрадни, спортски и др. вид манифестации (продажба на влезници, подготовка на документација, пропаганден материјал и сл.).

Основните подрачја за работа на образовниот профил хотелско- туристички техничар  се во хотелско-туристички компании за:

-          примање и сместување гости;

-          вршење резервации и издавање хотелски сметки;

-          работа со инструменти за наплата;

-          поставување туристички аранжман;

-          калкулација на туристички аранжман;

-          продажба на туристички аранжман;

-          изведба на туристички аранжман;

 

-          фактурирање и наплата на реализирани туристички аранжмани.

Линкови

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates