Апсорбирај знаење, инспирирај генерации!

Задолжителен предмет

прва

втора

трета

четврта

Македонски јазик и литература

4

4

4

4

Англиски јазик

3

3

3

3

Француски јазик

2

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Физика

2

2

2

/

Хемија

2

2

2

/

Биологија

2

2

2

/

Географија

2

2

/

/

Историја

2

2

2

/

Информатика

2

/

/

/

Ликовна уметност

2

1

/

/

Музичка уметност

1

2

/

/

Спорт и спортски активности

2

2

3

3

Социологија

/

2

/

/

Филозофија

/

/

/

3

Бизнис и претприемништво

/

/

/

2

Изборни предмети

 

 

 

 

Информатичка технологија

/

2

/

/

Етика

/

2

/

/

Линерана алгебра и аналитичка геометрија - ПА

/

/

2

Алгебра - ПА

/

/

2

Програмски јазици - ПА

/

/

2

3

Програмски јазици - ПБ

/

/

2

Географија - ПБ

/

/

2

Латински јазик - ПБ

/

/

2

Вовед во правото - ОА

/

/

2

Социологија - ОА

/

/

2

Латински јазик - ОА

/

/

2

Социологија - ОБ

/

/

2

3

Педагогија - ОБ

/

/

2

Етика - ОБ

/

/

2

Физика - ПА

/

/

/

3

Математичка анализа - ПА

/

/

/

3

Физика - ПБ

/

/

/

3

Хемија - ПБ

/

/

/

3

Биологија - ПБ

/

/

/

3

Економија- ОА

/

/

/

3

Менаџмент - ОА

/

/

/

2

Логика - ОА

/

/

/

2

Историја - ОА

/

/

/

2

Историја - ОБ

/

/

/

2

Филозофија - ОБ

/

/

/

2

Психологија - ОБ

/

/

/

2

Комбинацијата на изборни предмети ПА им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на: Електротехнички, Градежен, Архитектонски, Машински и Природно-математички факултет (информатика, математика, физика и географија).

Комбинацијата на изборни предмети ПБ им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на: Медицински, Земјоделски, Ветеринарен, Технолошки и Природно-математички факултет (хемија, биологија, физика и географија).

Комбинацијата на изборни предмети ОА им овозможува на завршените ученици поголеми шанси  да се запишат на: Економски, Правен, Филозофски и Филолошки факултет.

Комбинацијата на изборни предмети ОБ им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на: Филозофски факултет, Филолошки факултет и на Педагошките факултети.

Линкови

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates